Komplex iskolaérettség vizsgálat szakvéleménnyel (5-7 éves korig)

A komplex iskolaérettségi vizsgálat azt a célt szolgálja, hogy segítséget nyújtson a szülőnek annak eldöntésében, hogy gyermeke az iskola megkezdéséhez szükséges tanulási készségek, képességek tekintetében jelenleg milyen szinten áll. Mind köztudott, az iskolaérettség meghatározásához a biológiai, pszichológiai és szocializációs tényezők egyaránt közrejátszanak. A biológiai érettség alatt a gyermek fiziológiás jellemzőit értjük, azaz a testmagasságát, testsúlyát. Ezeket a gyermekorvos vizsgálja. A többi terület feltérképezését célozza meg vizsgálatunk, melyet gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus/ tanító kolléganőnk végez, szükség esetén pszichológus kolléganőnk bevonásával.

Ahhoz, hogy egy gyermek sikeresen vegye az akadályokat és az iskolakezdése gördülékeny és kudarcoktól mentes legyen az szükséges, hogy a tanulási részképességek, pszichés érettség, szociális érettség tekintetében megfelelő szinten álljon.

A vizsgálat fő területei:

 • Mozgásállapot (nagymozgás, rugalmasság, egyensúly, keresztmozgások, koordináció, reflexmaradványok)
 • Dominancia
 • Téri relációk, testséma
 • Szám- és mennyiségfogalom
 • Figyelem
 • Vizuomotoros koordináció (ábramásolás)
 • Vizuális percepció (térirányok, formafelismerés, rész-egész, alak-háttér észlelés, Gestalt látás, vonalkövetés, stb.)
 • Szerialitás
 • Munkamemória
 • Vizuális és auditív memória
 • Főfogalom alá rendezés
 • Szókincs
 • Összefüggő beszéd
 • Általános tájékozottság
 • Különbség megfogalmazása, ellentétek
 • Következtetés-gondolkodás
 • Beszédhanghallás
 • Nyelvtani szerkezetek
 • Emberrajz, családrajz

Természetesen folyamatosan megfigyeli a vizsgálat alatt a szakember a gyermek reakciót, érzelmi viszonyulását, a feladattudat, feladattartás állapotát, az esetleges pótcselekvéseket, a gyermek motiválhatóságát, taníthatóságát, fáradékonyságát, stb.

A vizsgálat időtartama: 2,5-3 óra (közben szünet, szabad játék), általában szombati napokon.

A vizsgálat végeztével rövid szóbeli tájékoztatást ad a szakember a szülőnek a vizsgálatról.

Ezután részletes írásos szakvélemény készül, melyet 30 napon belül megkap a szülő.

*Nagyon fontos leszögezni, hogy a hivatalos vizsgálat, amely dönt arról, hogy a gyermek részesülhet-e még egy nevelési évben az óvodában, azt csak és kizárólag az Oktatási Hivatal és a Pedagógiai Szakszolgálat hatásköre, javaslatát határozatban, illetve szakértői véleményében rögzíti.

“A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül (január 18. napjáig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján berögzíti az óvodában maradás tényét a köznevelés információs rendszerében (KIR).” Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa